Fit & Slank

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Cursussen en lessen

 1. Lessen/consulten zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden worden overgedragen.
   

 2. Wanneer je een theorieles wilt inhalen, kun je dit telefonisch overleggen of via e-mail. Kijk van te voren even op de website welke mogelijkheden er zijn. Het inhalen van lessen is geen recht, wij proberen het echter voor jou mogelijk te maken.
   

 3. Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn voor een personal coaching consult, dient de cliënt Fit & Slank hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor afgesproken datum en tijdstip geen bericht van verhindering aan Fit & Slank geeft, is Fit & Slank gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

  Intellectueel eigendom:

 4. Fit & Slank behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Fit & Slank noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Fit & Slank verstrekt zijn.
  Betaling:

 5. Betaling dient via Ideal vooruit plaats te vinden binnen 14 dagen na bevestiging van de inschrijving.

 6. Indien er niet betaald wordt, is Fit & Slank gerechtigd om alle kosten te vorderen die verband houden met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

  Annulering, afwezigheid en wijzigingen: 

 7. Na bevestiging van jouw inschrijving (via de website, e-mail, mondeling, telefonisch of op een cursus locatie), rekenen we voor annulering van de cursus € 25,- administratie kosten.

 8. Bij schriftelijke annulering van een cursus nadat de cursus is gestart, ben je de volledige deelnemersprijs verschuldigd.

 9. Indien je door overmacht (hetgeen ter beoordeling van Fit & Slank is) een belangrijk deel van een cursus hebt moeten verzuimen, is Fit & Slank nimmer verplicht de deelnemersprijs geheel of gedeeltelijk te restitueren.

 10. Indien Fit & Slank de geplande data van een open contractactiviteit verandert, opschort dan wel vervroegt, dan heb je het recht jouw inschrijving kosteloos te annuleren. Dit dient echter wel binnen 14 dagen te geschieden, nadat je schriftelijk van de verandering op de hoogte bent gebracht.

  Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden:

 11. Fit & Slank heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

  Aansprakelijkheid:

 12. Raadpleeg bij twijfel je specialist of huisarts voordat je de Fit & Slank methode gebruikt.

 13. Het advies en/of de begeleiding van Fit & Slank is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Fit & Slank sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Fit & Slank verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Fit & Slank.

 14. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Fit & Slank verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Fit & Slank nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Fit & Slank om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Fit & Slank te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Fit & Slank is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 15. Fit & Slank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of diefstal van of schade aan goederen van de deelnemers. Zowel direct als indirect.


Retouren:

 1. Na ontvangst van een product gekocht via de Webshop heb je een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen. Nadat je het product heb terug gestuurd wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen aan jouw terugbetaald.

 2. De kosten voor het retourneren zijn voor jou als consument.

  Toepasselijk recht en forumkeuze:

 3. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Fit & Slank is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

  Overige:

 4. Wij zijn geopend voor lessen/consulten op de door ons vastgestelde tijden.

 5. Voor vergoedingen van het cursusgeld voor je ziektekostenverzekering dien je polisvoorwaarden te raadplegen en/of contact op te nemen met je zorgverzekeraar. Een factuur voor je ziektekostenverzekering krijg je, indien gewenst, op het einde van de cursus. Voor de e-Coaching kun je een factuur aanvragen via de e-mail info@fitenslank.nl. Vervolgens wordt de factuur per e-mail gestuurd.Privacyverklaring

 1. Er is een nieuwe privacy verklaring van kracht sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018. Deze is op deze pagina te lezen.


De volgende 2 artikelen zijn direct van toepassing voor cursisten die zich inschrijven:

 1. Door je in te schrijven voor een cursus of Personal Coaching van Fit & Slank ga je akkoord met het ontvangen van weekend e-mails die onderdeel zijn van het betreffende product.

 2. Door je in te schrijven geef je toestemming om de Fit & Slank nieuwsbrief te ontvangen. Deze nieuwsbrief kun je eenvoudig stoppen door je onderaan de nieuwsbrief uit te schrijven.

 

 

Deze Privacyverklaring is van kracht met ingang van mei 2018.

Fit & Slank is een organisatie waarbij Anja Bastings als gewichtsconsulente leefstijl cursussen geeft aan particulieren en bedrijven. Daarnaast is Fit & Slank een franchiseorganisatie waarbij de  franchisenemers gebruik maken van de producten en diensten van Fit & Slank.

Bij Fit & Slank zijn we ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. We doen er daarom alles aan om die persoonsgegevens op een verantwoordelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Deze Privacyverklaring beschrijft Fit & Slank's algemene privacy practices met betrekking tot de door ons verzamelde, gebruikte en uitgewisselde persoonsgegevens over consumenten en andere personen binnen de organisaties van onze klanten, zakenpartners en leveranciers, alsmede andere organisaties waarmee Fit & Slank een zakelijke relatie heeft of overweegt.

Waarom en hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

Er kunnen diverse redenen zijn waarom we persoonsgegevens over u als individu verzamelen, zoals:

 • Toegang tot en gebruik van websites of andere online diensten 
  Als u een van onze websites bezoekt of een online dienst gebruikt, leggen we informatie vast, zoals wachtwoorden, IP-adressen en browserinstellingen. Deze informatie is noodzakelijk om u toegang te kunnen verlenen, om de website te kunnen laten werken en om ons in staat te stellen de beveiligingstechnische en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de exploitatie van onze site na te leven. Bovendien verzamelen we informatie over uw activiteiten tijdens uw bezoek. Dit doen we om uw beleving van de website te personaliseren. We leggen onder meer uw voorkeuren en instellingen vast en we verzamelen statistische gegevens die ons helpen om onze websites, producten en diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen.

 • Hoe wij reageren op uw verzoek om informatie of ondersteuning, of op uw bestelling 
  Als u contact met ons opneemt (online of offline) in verband met een verzoek om informatie of ondersteuning, het bestellen van een product of dienst, of het deelnemen aan een forum of ander sociaal medium, verzamelen we informatie die we nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen, om u ondersteuning of toegang te verlenen en om contact met u op te nemen. Zo leggen we bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens vast, alsmede informatie over uw verzoek, over uw overeenkomst met ons en over de uitvoering, levering en facturering van uw bestelling. Daar kan nog informatie bijkomen over een klanttevredenheidsonderzoek. We bewaren dergelijke informatie voor administratieve doeleinden, voor het veiligstellen van onze rechten en in samenhang met onze relatie met u.

 • Contact met werknemers van onze klanten, mogelijke klanten, partners en leveranciers 
  Wat onze klanten of mogelijke klanten, partners en leveranciers betreft: ook zij verstrekken ons bedrijfscontactgegevens (zoals naam, contactgegevens, contractanten en geautoriseerde gebruikers), onder meer ten behoeve van contractbeheer, afhandeling, levering van producten en diensten, verlening van support, facturering en service- of relatiebeheer.

 • Partners

De volgende verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken hebben eventueel toegang tot persoonlijke informatie en daarom zijn daar afspraken mee gemaakt:

RKDmedia

Ingrid Kreemers Administraties

 • Bij de verwerking van de financiële administratie heeft Ingrid Kreemers Administraties geen toegang tot persoonlijke informatie van cliënten.

 • www.kremersadministraties.nl

Vedaweb

Sisow Payment Innovations

 • Sisow verzorgd de betalingen in de webshop www.fitenslank.nl

 • Sisow is aan te merken als een verwerkingsverantwoordelijke: avg-Sisow

Persoonsgegevens 

Naast persoonlijke persoonsgegevens (zoals naam, adres, telefoon, e-mail adres) registreren we ook bijzondere persoonsgegevens (zoals lengte, gewicht, vetpercentage) tijdens de cursussen.

De persoonsgegevens worden gebruikt om de cursist te kunnen helpen met haar/zijn hulpvraag. Deze informatie wordt onbeperkt bewaard omdat cursisten in de toekomst terug kunnen komen voor een nieuwe hulpvraag en dan de historische gegevens van belang zijn om de cursist goed te kunnen helpen.

Omdat financiële informatie wettelijk 7 jaar bewaard moet blijven zal deze financiële informatie niet eerder dan die periode van 7 jaar worden verwijderd.

Marketing

De meeste informatie die we over u verzamelen, is afkomstig van directe interacties met u. Wanneer u zich inschrijft of aanmeldt, leggen we (online of offline) informatie vast met betrekking tot de organisatie van het evenement. Ook tijdens de cursus leggen we informatie vast, bijvoorbeeld over de deelname aan sessies en de resultaten. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor het ontwikkelen van totaalanalyses en business intelligence ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten en marketingdoeleinden. U kunt ervoor kiezen om, telefonisch of via e-mail of fysieke post, informatie over onze producten en diensten te ontvangen of om u ergens op te abonneren. Wanneer u onze website bezoekt of onze diensten gebruikt, kan het zijn dat we u persoonsgerichte informatie verstrekken. U kunt te allen tijde aangeven dat u geen persoonsgerichte mededelingen meer wenst te ontvangen ("opt-out") door een e-mail te sturen naar info@fitenslank.nl.

Waar er sprake van is dat we uw persoonsgegevens gebruiken in verband met een verzoek, bestelling, transactie of overeenkomst (of het voorbereiden of opstellen daarvan), of teneinde de door u aangevraagde diensten te leveren, doen we dit omdat het noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst met u.

Waar er sprake van is dat we uw persoonsgegevens gebruiken in verband met marketing, het verbeteren of ontwikkelen van onze producten of diensten, of omwille van bescherming, veiligheid of wettelijke voorschriften anders dan met betrekking tot uw overeenkomst of verzoek, doen we dit op grond onze rechtmatige belangen of die van een derde, of met uw toestemming. Wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken terwijl de Privacywetgeving van de EU daarop van toepassing is, kan dit gevolgen hebben voor uw rechten.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Met franchisenemers van Fit & Slank wisselen we uitsluitend persoonsgegevens uit voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor die toegang is verleend (op "need-to-know" basis).

Waar dit passend is, kan Fit & Slank uw persoonsgegevens ook uitwisselen met bepaalde partners, dit om ons te helpen om u, of het bedrijf waarvoor u werkt, producten of diensten te leveren of om te voldoen aan uw verzoeken, of met uw toestemming.

Wees u ervan bewust dat persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden ingevolge een rechterlijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure onthuld dienen te worden aan overheidsinstanties. Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van Fit & Slank, onze business partners, leveranciers of klanten en anderen in het geding zijn, kunnen wij uw persoonsgegevens ook beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen.

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Fit & Slank implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Zo versleutelen wij bijvoorbeeld bepaalde gevoelige persoonsgegevens, wanneer we die gegevens via internet verzenden. Ook van onze leveranciers verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het vervullen van de doelen waarvoor ze worden verwerkt, waaronder begrepen het waarborgen dat onze verwerking voldoet aan de desbetreffende wet- en regelgeving (bijv. audit, boekhouding en wettelijke bewaartermijnen), het afhandelen van geschillen en het formuleren van, uitoefenen van of beschermen tegen rechtsvorderingen in landen waar we zakendoen.

Contact met ons opnemen

Mocht u vragen hebben met betrekking tot deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op.

Uw rechten

U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, bij te werken, te corrigeren of te laten wissen of beperkt toegankelijk te laten maken en om te informeren naar de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar info@fitenslank.nl.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen.

 

Naam organisatie: Fit & Slank
Eigenaar: Anja Bastings
Adres: De Hommelberg 5, 6026 SR, Maarheeze
Kamer van Koophandel nummer: 17196521
E-mail: info@fitenslank.nl
Telefoonnummer: 0495-593760

   

Tel: 06-30412678     E-mail: foodtobegood@gmail.com

© 2018 by Marjolein Exalto. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now