Algemene Voorwaarden voedingsconsulent

Artikel 1. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Voedingsconsulent/gewichtsconsulent: mevrouw M. Exalto-Boers, handelende als zelfstandig gevestigd voedingsconsulent/gewichtsconsulent bij Food To Be Good By Marjolein.

Cliënt: diegene aan wie door de voedingsconsulent/gewichtsconsulent advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).    

Praktijklocatie: de locatie waarop de praktijk van voedingsconsulent/gewichtsconsulent wordt uitgeoefend.    
 

Artikel 2. Algemeen

De voedingsconsulent/gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt aan de onderling afgesproken locatie. Van elke wijziging van locatie wordt de cliënt onmiddellijk op de hoogte gesteld. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals deze vermeld staat bij de betreffende begeleidingsvorm. De cliënt is zelf verantwoordelijk kennis te nemen van deze algemene voorwaarden. Indien de voedingsconsulent/gewichtsconsulent niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Food To Be Good By Marjolein in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3. Basis

De voedingsconsulent/gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op een formele verwijzing door een verwijzer behandelen. In het laatste geval houdt de voedingsconsulent/gewichtsconsulent de verwijzer op de hoogte van het verloop van de behandeling. De voedingsconsulent/gewichtsconsulent behoudt zich het recht de cliënt te verwijzen indien de voedingsconsulent/gewichtsconsulent dit nodig acht. De cliënt regelt zelf de afspraken bij deze verwijzer. Indien de voedingsconsulent/gewichtsconsulent en tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de opdrachtgever (tussentijds) een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert dan worden de resterende consulten en de daarvoor gereserveerde arbeidstijd volledig aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 4. Verhindering

Alternatieve formulering: Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Inzake afspraken op een maandag of een werkdag volgend op één of meerdere feestdagen, wordt de bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00u op de laatst voorafgaande werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00u op de voorafgaande vrijdag. Indien een afspraak niet tijdig geannuleerd is, is de voedingsconsulent/gewichtsconsulent gerechtigd om de afspraak in rekening te brengen

 

Artikel 5. Tariefstelling

Cliënt is aan de voedingsconsulent/gewichtsconsulent verschuldigd een honorarium, dat wordt vermeld op de website of in overeenkomst. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is de voedingsconsulent/gewichtsconsulent gerechtigd daarboven een honorarium (al dan niet per gewerkte tijdseenheid) in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan.

De door de voedingsconsulent/gewichtsconsulent vermelde tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover deze berekend zouden moeten worden. Eventuele extra kosten worden te allen tijde aan de cliënt medegedeeld. De tarieven worden jaarlijks op 1 januari herzien; de voedingsconsulent/gewichtsconsulent is voorts gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, tenzij cliënt en de voedingsconsulent/gewichtsconsulent hierover expliciet andere afspraken hebben gemaakt.

Het honorarium van voedingsconsulent/gewichtsconsulent is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden, tenzij voorafgaand aan de uitvoering daarvan uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Cliënt is gehouden aan de voedingsconsulent/gewichtsconsulent een door voedingsconsulent/gewichtsconsulent in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, mocht daartoe een verzoek worden gedaan.
De voedingsconsulent/gewichtsconsulent heeft, telkens wanneer door haar een voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment, dat cliënt het voorschot aan de voedingsconsulent/gewichtsconsulent heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 6: Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de voedingsconsulent/gewichtsconsulent vooraf te  geschieden. Dit gebeurd digitaal. Contant is niet mogelijk. Indien een afwijkende termijn voor betaling wordt overeengekomen en cliënt niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim en is zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist – over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag der algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van de voedingsconsulent/gewichtsconsulent.

Voor de betaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de voedingsconsulent/gewichtsconsulent verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de voedingsconsulent/gewichtsconsulent bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de voedingsconsulent/gewichtsconsulent uit welke hoofde dan ook is uitdrukkelijk uitgesloten.

De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt is zelf verantwoordelijk om de betaalde factuur in te dienen bij de zorgverzekeraar om voor vergoeding in aanmerking te komen.

 

Artikel 7: Gegevens en informatie

De voedingsconsulent/gewichtsconsulent is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien cliënt alle door de voedingsconsulent/gewichtsconsulent verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door voedingsconsulent/gewichtsconsulent gewenst, heeft verstrekt aan de voedingsconsulent/gewichtsconsulent. Eventuele kosten, veroorzaakt doordat cliënt de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de cliënt. De voedingsconsulent/gewichtsconsulent heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat cliënt aan deze verplichting heeft voldaan.

Cliënt is gehouden voedingsconsulent/gewichtsconsulent onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan voedingsconsulent/gewichtsconsulent verstrekte gegevens en informatie.

Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf niet aan derden verstrekt.

 

Artikel 8: Intellectueel eigendom

De voedingsconsulent/gewichtsconsulent behoudt ten alle tijden alle rechten op de door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog aanpassingen in aangebracht zijn, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De cliënt is niet gerechtigd bovengenoemde zaken zonder schriftelijke toestemming van de voedingsconsulent/gewichtsconsulent, anders dan voor de eigen begeleiding, te gebruiken. Indien dit wel gebeurd wordt hier een nader te bepalen boetebedrag voor verschuldigd van de cliënt aan de voedingsconsulent/gewichtsconsulent.

 

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De voedingsconsulent/gewichtsconsulent heeft het recht de overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade. Deelname is op eigen risico. 

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid 
De voedingsconsulent/gewichtsconsulent heeft inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen.

De voedingsconsulent/gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de voedingsconsulent/gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingsconsulent/gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de voedingsconsulent/gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de voedingsconsulent/gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de voedingsconsulent/gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De voedingsconsulent/gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze 
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de voedingsconsulent/gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

   

Tel: 06-30412678     E-mail: foodtobegood@gmail.com

© 2018 by Marjolein Exalto.