Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Food To Be Good By Marjolein gevestigd aan Vissersdijk 63, 4201 ZB te Gorinchem, ingeschreven bij de KvK te onder nummer 71285768.


Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Food To Be Good By Marjolein en een cliënt, tenzij Food To Be Good By Marjolein en de cliënt voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.


Definities

• Food To Be Good By Marjolein gevestigd aan Vissersdijk 63, 4201 ZB, te Gorinchem.

• Cliënt: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een dienst heeft afgesloten bij Food To Be Good By Marjolein.

• De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Food To Be Good By Marjolein en de cliënt.


1) Tot stand komen overeenkomst


1. De Overeenkomst tussen Food To Be Good By Marjolein en de cliënt komt tot stand door middel van:

a. Het aanmelden via een, formulier, telefoon, bericht of afspraak op praktijk op de webiste www.foodtobegood.nl van Food To Be Good By Marjolein.

b. Het fysiek aanmelden via een online formulier in een van onze Food To Be Good By Marjolein praktijken met behulp van een gewichtsconsulent en/of medewerker’.


Nadat de Cliënt de overeenkomst heeft getekend is de Overeenkomst geldig.


2. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Food To Be Good By Marjolein worden overgedragen.


3. Een cliënt heeft bij het aanmelden het recht om aan Food To Be Good By Marjolein mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de startdatum (dag 1) van zijn/haar programma. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.


4. Indien de cliënt binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is Food To Be Good By Marjolein  gerechtigd om het aantal dagen dat de cliënt gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door Food To Be Good By Marjolein, kosten in rekening te brengen.


5. Food To Be Good By Marjolein gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn en maximaal 65 jaar oud. De cliënt garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Food To Be Good By Marjolein heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar.

6. Food To Be Good By Marjolein verwerkt persoonsgegevens van de cliënt binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.


7. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Food To Be Good By Marjolein de persoonsgegevens voor de doeleinden:


a. Facturatie

b. Debiteurenadministratie

c. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting

d. Informatie aan de werkgever van de cliënt over het gebruik van het programma

e. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden

f. Softwareprogramma's die Food To Be Good By Marjolein gebruikt

8. Food To Be Good By Marjolein mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.


2) Abonnementsgelden


1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur en per overeenkomst bepaald. Na deze tijd kan er per maand worden opgezegd. 


2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.


3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Food To Be Good By Marjolein de aanmelding heeft ontvangen.


4. De cliënt is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. Food To Be Good By Marjolein biedt de cliënt echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen van twee maanden bij vooruitbetaling te voldoen.


5. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden per overboeking of via een betaalverzoek. Het totaalbedrag dient in 1 keer betaald te worden. 


6. De betaling dient voor het starten van het programma op de rekening van Food To Be Good By Marjolein te zijn binnengekomen. Food To Be Good By Marjolein is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.


7. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de cliënt een betalingsherinnering gestuurd. De cliënt krijgt zeven dagen de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de cliënt na deze periode van twee weken in gebreke is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de cliënt.


8. Food To Be Good By Marjolein is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de cliënt te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.


9. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.


3) Diensten en verplichtingen Partijen


1. Food To Be Good By Marjolein levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen van succesfactoren: mindset, voeding en beweging.


2. De door Food To Be Good By Marjolein  te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.


3. Doordat de diensten van Food To Be Good By Marjolein deels online geleverd worden, kan Food To Be Good By Marjolein niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.


4. Food To Be Good By Marjolein zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de cliënt ontvangen wordt.


5. Inbreuk op rechten van de cliënt dienen per e-mail gemeld te worden op foodtobegood@marjoleinexalto.nl. Na de melding zal Food To Be Good By Marjolein  de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.


6. De cliënt is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met Food To Be Good By Marjolein.


7. De cliënt is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.


8. De cliënt heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.


9. De cliënt verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de cliënt zal worden aangepast.


10. De cliënt mag derden geen toegang verschaffen tot Food To Be Good By Marjolein geleverde adviezen en documentatie. Bij overtreding is de cliënt volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.


11. De cliënt is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Food To Be Good By Marjolein en derden, ten gevolge van de door de cliënt gedeelde informatie.


12. De cliënt gaat akkoord dat Food To Be Good By Marjolein alle door de cliënt aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 3.8 van deze Algemene Voorwaarden.


13. Food To Be Good By Marjolein behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Food To Be Good By Marjolein te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de cliënt gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de cliënt gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.


14. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de cliënt slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan Food To Be Good By Marjolein.


4) Risico en aansprakelijkheid


1. Food To Be Good By Marjolein is niet aansprakelijk voor schade van de cliënt die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.


2. Food To Be Good By Marjolein is niet aansprakelijk voor schade van de cliënt die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Food To Be Good By Marjolein geleverde diensten.


3. Food To Be Good By Marjolein is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de cliënt zijn aangeleverd.


4. Food To Be Good By Marjolein is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Food To Be Good By Marjolein.


5. Food To Be Good By Marjolein is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.


6. Food To Be Good By Marjolein is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door Food To Be Good By Marjolein geleverde diensten.


7. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van Food To Be Good By Marjolein zou liggen, is de aansprakelijkheid van Food To Be Good By Marjolein beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Food To Be Good By Marjolein. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Food To Be Good By Marjolein geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Food To Be Good By Marjolein beperkt tot driemaal het bedrag dat door Food To Be Good By Marjolein aan de cliënt in rekening is gebracht.


8. Het zich bevinden in een van de Food To Be Good By Marjolein praktijken is geheel voor eigen risico van de cliënt.


9. Zowel Food To Be Good By Marjolein als de medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.


10. Zowel Food To Be Good By Marjolein, al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de cliënt en/of derden.


11. De cliënt is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Food To Be Good By Marjolein indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid te wijten is.


5) Beëindigen


1. Het programma eindigt automatisch na verloop van de contractsduur.


2. De cliënt kan zijn/haar programma niet tussentijds opzeggen. Na 3 maanden kan dit maandelijk opgezegd worden. 


3. Food To Be Good By Marjolein behoudt zich het recht voor bij ernstig of herhaaldelijk onaanvaardbaar gedrag door de cliënt in de praktijk, op aangeven van een Food To Be Good By Marjolein medewerker de Overeenkomst te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.


4. Tijdelijke opschorting van het abonnement is slechts toegestaan in geval van langdurige ziekte onder de volgende voorwaarden:


a. Opschorting is alleen mogelijk na overleggen van een medische verklaring van een arts

b. Opschorting is nooit mogelijk met terugwerkende kracht

c. De betalingsverplichting van de cliënt wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting

d. De einddatum van de cliënt wordt opgeschoven met de termijn gelijk aan de opschorting.


6) Intellectuele eigendom


1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de cliënt dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Product Eigendom zijn van Food To Be Good By Marjolein en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.


2. Food To Be Good By Marjolein verleent de cliënt een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de producten en diensten van Food To Be Good By Marjolein te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.


3. Bij beëindiging van het programma (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door Food To Be Good By Marjolein op grond van artikel 8.3) vervalt het recht van de cliënt om gebruik te maken van de door Food To Be Good By Marjolein geleverde producten en diensten. De tijdens de looptijd van het programma geleverde producten en diensten blijven eigendom van Food To Be Good By Marjolein worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van de cliënt.


4. Wanneer in een overeenkomst tussen Food To Be Good By Marjolein en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van Food To Be Good By Marjolein wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sub licentieerbaar, niet overdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.


5. Het is de cliënt uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Food To Be Good By Marjolein te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Food To Be Good By Marjolein.


7) Communicatie


1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door Food To Be Good By Marjolein zoals chatten, e-mail, bellen of via berichten.  


2. De cliënt gaat ermee akkoord dat Food To Be Good By Marjolein de cliënt mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.


8) Slotbepalingen


1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Food To Be Good By Marjolein is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Food To Be Good By Marjolein en een cliënt zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


3. Door het aangaan van een programma verklaart de cliënt de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.


4. Food To Be Good By Marjolein is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe cliënten en voor cliënten waarvan het lidmaatschap verlengd wordt