Algemene voorwaarden

Cursussen en lessen

 1. Lessen/consulten zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden worden overgedragen.

 2. Wanneer je een theorieles wilt inhalen, kun je dit telefonisch overleggen of via e-mail. Kijk van te voren even op de website welke mogelijkheden er zijn. Het inhalen van lessen is geen recht, wij proberen het echter voor jou mogelijk te maken.

 3. Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn voor een personal coaching consult, dient de cliënt Food To Be Good hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor afgesproken datum en tijdstip geen bericht van verhindering aan Food To Be Good geeft, is Food To Be Good gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

  Intellectueel eigendom:

 4. Food To Be Good behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Food To Be Good noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Food To Be Good verstrekt zijn.
  Betaling:

 5. Betaling dient via Ideal of betaalverzoek vooruit plaats te vinden na bevestiging van de inschrijving.

 6. Indien er niet betaald wordt, is Food To Be Good gerechtigd om alle kosten te vorderen die verband houden met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

  Annulering, afwezigheid en wijzigingen: 

 7. Na bevestiging van jouw inschrijving (via de website, e-mail, mondeling, telefonisch of op een cursus locatie), rekenen we voor annulering van de cursus € 25,- administratie kosten.

 8. Bij schriftelijke annulering van een cursus nadat de cursus is gestart, ben je de volledige deelnemersprijs verschuldigd.

 9. Indien je door overmacht (hetgeen ter beoordeling van Food To Be Good is) een belangrijk deel van een cursus hebt moeten verzuimen, is Food To Be Good nimmer verplicht de deelnemersprijs geheel of gedeeltelijk te restitueren.

 10. Indien Food To Be Good de geplande data van een open contractactiviteit verandert, opschort dan wel vervroegt, dan heb je het recht jouw inschrijving kosteloos te annuleren. Dit dient echter wel binnen 14 dagen te geschieden, nadat je schriftelijk van de verandering op de hoogte bent gebracht.

  Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden:

 11. Food To Be Good heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

  Aansprakelijkheid:

 12. Raadpleeg bij twijfel je specialist of huisarts voordat je de Food To Be Good methode gebruikt.

 13. Het advies en/of de begeleiding van Food To Be Good is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Food To Be Good sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Food To Be Good verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Food To Be Good.

 14. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Food To Be Good verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Food To Be Good nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Food To Be Good om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Food To Be Good te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Food To Be Good is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 15. Food To Be Good kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of diefstal van of schade aan goederen van de deelnemers. Zowel direct als indirect.


Retouren:

 1. Na ontvangst van een product gekocht heb je een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen. Nadat je het product heb terug gestuurd wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen aan jouw terugbetaald.

 2. De kosten voor het retourneren zijn voor jou als consument.

  Toepasselijk recht en forumkeuze:

 3. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Food To Be Good is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

  Overige:

 4. Wij zijn geopend voor lessen/consulten op de door ons vastgestelde tijden.

 5. Voor vergoedingen van het cursusgeld voor je ziektekostenverzekering dien je polisvoorwaarden te raadplegen en/of contact op te nemen met je zorgverzekeraar. Een factuur voor je ziektekostenverzekering krijg je, indien gewenst, op het einde van de cursus. 

 

0630412678

Vissersdijk 63 4201 ZB Gorinchem

 • Instagram

door Food To Be Good By Marjolein.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now